THÔNG BÁO HỦY ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG

26/08/2019

Căn cứ theo quy định tại Điều 36 nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết vầ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, UBCKNN thông báo hủy đăng ký công ty đại chúng đối với Công ty Cổ phần Cơ điện Trần Phú từ ngày 25/7/2019.

(Chi tiết thông báo ở file đính kèm)

 
Download App