Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là một trong những yếu tố cấu thành nên nguyên tắc kinh doanh và quản trị công ty của Cơ điện Trần Phú. Chúng tôi hướng đến sự hài hòa lợi ích giữa hiệu quả kinh doanh và các yếu tố khác như môi trường sinh thái, môi trường làm việc và các hoạt động hướng tới xã hội-cộng đồng. Tất cả các hoạt động của Trần Phú đều dựa trên những giá trị đạo đức kinh doanh, đảm bảo lợi ích của các bên liên quan và mang lại các giá trị cho xã hội. Tuyệt đối không vì lợi ích kinh tế mà xem nhẹ các giá trị xã hội bền vững khác.

Cơ Điện Trần Phú cũng rất chú trọng xậy dựng mục tiêu trở thành một doanh nghiệp vì xã hội - vì cộng đồng - vì môi trường.

 

Download App