Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn tại liệu đính kèm tại đây

31/05/2018

Báo cáo quản trị năm 2017

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây

07/01/2018

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn báo cáo tại đây

29/07/2017

Quyết định của Hội đồng quản trị ngày 19 – 06 -2017

  Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn Quyết định tại đây

20/06/2017

Công ty CP Cơ điện Trần Phú công bố BC tình hình quản trị công ty năm 2016

Công ty CP Cơ điện Trần Phú công bố Báo Cáo tình hình quản trị công ty năm 2015Quý cổ ...

19/01/2017

Báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Vui lòng xem toàn văn Báo Cáo tại đây

29/07/2016

Page 1 of 212