Thư mời và tài liệu họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2016

05/07/2016

scan0016-1

scan0016-2

Quý cổ đông vui lòng xem toàn văn tài liệu tại đây

Thông báo của HĐQT về việc bầu cử

Biên bản họp nhóm bầu thành viên HĐQT

Biên bản họp nhóm cổ đông bầu thành viên BKS

Đơn đề cử cá nhân HĐQT, BKS 2016

Đơn ứng cử tham gia HĐQT, BKS 2016

Sơ yếu lý lịch

Các tin liên quan

    Sorry, no posts matched your criteria.